דוחות כספיים

 

מאז הקמתה בשנת 2002, מגישה הקרן דוחות כספיים שנתיים, בהתאם לכללי חשבונאות ודיווח מקובלים, ומנהלת תיעוד שיטתי ושוטף על פעילותה.

מדי שנה מאשר הוועד הפועל את הדוחות הכספיים, הכוללים:

הגדרת יעדים

דוח הכנסות

מאזן שנתי

ביאורים לדוחות הכספיים

דוח המבקר

 

 הדוחות הכספיים השנתיים מופיעים באתר זה באיטלקית בלבד.

PDF מסמכי

Questo sito utilizza i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione. Usando questo sito sei in accordo con la nostra privacy policy OK